SLUŽBY

farbocit
Skúška farbocitu detí

DETI

Vyšetrenie detí je zásadným momentom, od ktorého sa odvíja videnie človeka na celý život.

V prípade nepodchytenia rôznych odchýliek a chorôb v detskom veku, sa po uzatvorení vývoja videnia niektoré tieto choroby už nedajú odstrániť a zostávajú človeku na celý život. Spôsobujú mu následne reálne problémy, čo ho hendikepuje v bežnom živote: napr.  tupozraké oko nedokáže ostro vidieť ani pri správnej korekcii.

Veľmi zásadne však treba upozorniť na súvislosť geneticko – dedičných predispozícií, a preto rodičia, ktorí majú očné ochorenia, by mali po narodení dieťaťa odkonzultovať s očným lekárom prípadné vyplývajúce možné problémy.

Novorodenci – najväčšie škody na kvalite videnia sú spôsobené nedostatočnou stimuláciou  zrakovými podnetmi v prvom období života.

Preto je potrebné u každého novorodenca urobiť skríningové vyšetrenie katarakty a iných vývojových chýb. Ich skoré riešenie považujeme za prioritné.

V tomto období sa často vyskytujú zápalové novorodenecké ochorenia a ochorenia slzných ciest.

Dojčenský vek – vývoj videnia prebieha počas prvých mesiacov života postupne, dieťa sa učí sledovať, fixovať predmety v okolí, hýbať očami, používať oči súčasne – binokulárne videnie.

Mozog sa zároveň učí procesu spracovania vizuálnych informácií z očí, vyvíjajú sa zrakové mozgové centrá – ktoré sú závislé od správneho vizuálneho vnemu.

S vývojom videnia sa vyvíja motorika ako plazenie, chodenie, koordinácia ruka – oko, správna orientácia v priestore.

Už vo veku 6 mesiacov vieme vyšetrením zistiť, či zrak Vášho dieťaťa sa vyvíja správne resp. či sa neobjavujú signály, ktoré by mohli naznačovať odchýlky správneho videnia.

V prípade predčasne narodených detí je vyššie riziko očných chorôb a preto by mali byť častejšie vyšetrované a sledované.

Predškolský vek – v tomto období deti výrazne rastú a psychomotoricky sa vyvíjajú. Tento vývoj je závislý od zrakových funkcií. Vyvíjajú sa schopnosti vnímania, ktoré deti pripravujú na čítanie, písanie, športovanie a iné kreatívne aktivity ako je kreslenie, skladanie, tvarovanie.

To je obdobie, kedy rodičia musia sledovaním zbadať signály problematického videnia – škúlenie, prižmurovanie, natáčanie hlavy, zlá orientácia v priestore, časté pretieranie očí, nerozoznávanie farieb, sedenie blízko TV, približovanie si kníh pred oči, vyhýbanie sa aktivitám spojené s prácou do blízka – vyfarbovanie, skladanie puzzle, tvarovanie, vyhýbanie sa športovým aktivitám, vyžadujúcim správnu orientáciu v priestore.

Čím skôr sa na to príde, tým skôr môže začať liečba a je vyššia pravdepodobnosť úspešného doriešenia.

Školský vek – nezistené a nekorigované problémy videnia môžu spôsobiť u detí a dospievajúcich hendikep, ktorý sa prejavuje v oblasti sociálnej, osobnostnej, v škole ako aj pri športovaní.

Ak má vaše dieťa ťažkosti v škole, mimoškolských aktivitách, môže to byť spojené s poruchou videnia.

Dieťa býva nesústredené, unavené, vyhýba sa čítaniu, máva bolesti hlavy, natáča hlavu, často žmurká, prižmuruje, udáva rozdvojovanie alebo rozmazávanie videnia. Okrem týchto príznakov to môže mať dopad aj na problémy so správaním.

DOSPELÍ

Najkritickejším faktorom vo videní dospelého človeka je nenápadné bezpríznakové vyvíjanie sa rôznych chorôb. O čo nenápadnejšie sa choroba rozvíja, o to môže byť zákernejšia.

Náhla strata zraku, prípadne onkologické diagnózy, ktoré metastázujú do celého tela sú už ťažko riešiteľné. Okrem týchto extrémnych prípadov je aj mnoho ďalších vážnych chorôb, ktorým by sa dalo predchádzať, keby pacienti absolvovali pravidelné očné prehliadky.

Často, tak ako je to pri deťoch, si neuvedomujú spojitosť dedično – genetických predispozícií so svojimi rodičmi, a často  prichádzajú do ambulancie už s rozvinutou chorobou.

Dnešná doba priniesla moderné laserové operácie, pri ktorých sa odstránia dioptrie a človek prestane nosiť okuliare. Treba si však uvedomiť, že krátkozraké oko aj po excimerovej operácii (zmenou parametrov rohovky sa mení refrakcia oka, ale sietnica sa nemení), ostáva naďalej „krátkozraké“ s možnými komplikáciami na sietnici.

Preto sú aj po takýchto operáciách potrebné pravidelné preventívne prehliadky.