1. Sídlime v rodinnom dome, kde sa deti cítia ako v domácom prostredí a neboja sa. Parkovanie klientov je rovno pred vchodom do ambulancie

 2. Pre imobilných klientov disponujeme bezbariérovým prístupom
 3. Sme kompletne vybavení špičkovými diagnostickými prístrojmi pre deti a dospelých na úrovni nemocnice, vyšetruje výhradne MUDr. Elízová s 34-ročnými skúsenosťami z ambulancie aj od operačného stola
 4. Vykonávame preventívne prehliadky, vyšetrenie zraku pri rôznych poruchách, vyšetrenia po meraniach v škôlke, škole, a liečbu očných chorôb. Nevykonávame chirurgické zákroky
 5. Vyšetrujeme deti od narodenia, bez obmedzenia veku
 6. Sme súkromná očná ambulancia pre deti a dospelých bez zmlúv s poisťovňami, vyšetrenia sú hradené pacientom
 7. Platby je možné realizovať v hotovosti, alebo platobnou kartou
 8. K vyšetreniu nepotrebujeme odporučenie od žiadneho lekára
 9. Ceny vyšetrení sú na stránke v sekcii objednanie
 10. Termíny sú reálne a v súlade s kalendárom podľa portálu Návšteva lekára
 11. Zrýchlené termíny sú možné len na základe ročného programu v hodnote 90,- EUR jednorazovo na technický rok, vyšetrenia sa účtujú separátne. Viac info o ročnom programe nájdete na stránke
 12. Poskytujeme expresné termíny v sobotu od 7,30 do 8,30 s príplatkom 100,-EUR k cene vyšetrenia
 13. Od 1.6.2024 večernú pohotovosť poskytujeme len pre držiteľov platných kariet nášho Ročného programu
 14. MUDr. Elízová každú stredu ambuluje v NUDCH a štvrtok ambuluje a operuje v NUDCH na Kramároch
 15. Spolupracujeme s renomovanou optikou, kde sú optici s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí majú široký sortiment (pre dospelých) aj detských optických rámov, ale aj slnečných detských okuliarov
 16. Ak chcete pripraviť svoje deti na vyšetrenie, dávame Vám do pozornosti reláciu „Fidlibum“, ktorá bola odvysielaná 23.4.2022 o 8.20 na STV1. Relácia bola natáčaná v našej ambulancii a nájdete ju v archíve RTVS.